ส่งความเห็นของท่านถึงเรา

คู่มือประชาชน

อัตลักษณ์องค์กร

โครงสร้างองค์กร

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
PHP Hits Count

ประกาศเทศบาลตำบลดอกไม้ เรื่องแผนการซ่อมบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน 2564)
ประกาศยกเลิกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลดอกไม้
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ประกาศกำหนดอัตราร้อยละในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงือนเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา