ส่งความเห็นของท่านถึงเรา

คู่มือประชาชน

อัตลักษณ์องค์กร

โครงสร้างองค์กร

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
PHP Hits Count

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ประกาศกำหนดอัตราร้อยละในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงือนเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศเทศบาลตำบลดอกไม้รายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
แบบสรุปราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคก หมู่ที่ 9 จาก คสล.เดิมที่นานางอารีย์ เรืองสนาม เข้าไปคุ้มดอนดู่
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้อ หมู่ที่ 10 จากสามแยก คสล.เดิม บ้านนายไพวัลย์ แสวง ไปลำเสียวน้อย
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคก หมู่ที่ 9 จาก คสล.เดิมบ้านนางวิริยา ฮิวเยอร์ ถึงบริเวณกำแพงวัดบ้านโคก
ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แบบสรุปราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอกไม้ หมู่ที่ 13 จาก คสล.เดิม ข้าง รร.บ้านดอกไม้ ไปถึงที่คุณจินตรา พูลลาภ