E-Service – ระบบบริการประชาชน ONLINE

รายละเอียดการให้บริการดังนี้
1. การให้คำแนะนำด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลดอกไม้
2. การให้คำปรึกษาแนะนำการขึ้นทะเบียนและการชำระภาษีเทศบาลตำบลดอกไม้
3. การขอใช้บริการ (หอประชุม อาคาร สถานที่ เครื่องจักรกล งานบรรเทาสาธารณภัย) ในความดูแลของเทศบาลตำบลดอกไม้
4. การชำระภาษีบำรุงเทศบาลตำบลดอกไม้

กรุณาเลือกรายการ