แผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอกไม้ ปี 2566-2567

ส่วนที่1-4 2566-2570 (1)
Copy of ยุทธศาสตร์ อปท. (2)
ส่วนที่ 3 การนำแผนสู่การปฏิบัติ (3)
ส่วนที่ 4 (13)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (5)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา (6)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม (7)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (8)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (9)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร (10)
รายละเอียดโครงการ(2566-2570) (11)
รายละเอียดโครงการ(2566-2570) (12)
ส่วนที่ 4 (13)