เทศบาลตำบลดอกไม้ ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอกไม้

เทศบาลตำบลดอกไม้ ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอกไม้ เนื่องด้วย นายเสกสรร ฉายจรัส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอกไม้ เขตเลือกตั้งที่ 1 พ้นจากตำแหน่งเพราะสาเหตุอื่นนอกจากครบวาระ (เสียชีวิต) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 เป็นเหตุให้ต้องจัดการเลือกตั้งกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวันตั้งแต่พ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จึงประกาศให้รับเลือกตั้ง (ระยะเวลาในการรับสมัครเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2567 – ถึงวันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น.) สถานที่รับสมัคร เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ดังรายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้