ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย(No Gift Policy)จากการปฎิบัติหน้าที่ (O31)