วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ / จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

วิสัยทัศน์

“เน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก”

พันธกิจ

1.ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

2.ส่งเสริมและเสริมสร้างศักยถาพชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

3.อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ถูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการกีฬา

4.จัดให้มีและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

5.พัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ / จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. พัฒนาบ้านเมืองที่อยู่อาศัยให้น่าอยู่  สะอาด เป็นระเบียบ  การคมนาคมสะดวก  น้ำ ไหลไฟสว่างถ้วนหน้า

2. ส่งเสริมการศึกษา   ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.  ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพของประชาชนให้มีพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์

4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น

5. ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพเพิ่มรายได้ให้มั่นคงยั่งยืน