รายงานความเสียหายที่ประสบอุทกภัยและขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เพิ่มเติม)

ภาพประกอบรายงาน