รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอกไม้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563