มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVIT-19)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอกไม้