ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศีกษา

ทีมงาน ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NEEC TVET CAREER CENTER
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศีกษาใ้ห้เกิดความยั่งยืน
(พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระหว่างวันที่ ๒-๓ เมษายน ๒๕๖๒
และได้รับมอบหมายใ้ห้นำเสนองานตามภาระกิจที่ ๕ การวิจัยและพัฒนา
ขอขอบพระคุณท่านเลขาธิการ กอศ. ที่มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจ