ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้เกิดความยั่งยืน 2562-2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้เกิดความยั่งยืน 2562-2565

ระว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น