ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก และห้างสรรพสินค้าดูแลรักษาความสะอาดและจัดให้มีถังขยะ