ประชาสัมพันธ์จากศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดใหม่