ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ เชิญชวนประชาชนตำบลดอกไม้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ โดยรับซื้อขยะรีไซเคิล เช่น ขวดพลาสติก กล่องกระดาษ เหล็ก ฯลฯ 1.คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิก 1.1 ผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกธนาคารขยะ ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลดอกไม้ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร กรณีที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม จะต้องพักอาศัยหรือปฏิบัติงาน อยู่ในเขตพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี และให้บุคคลที่เชื่อถือได้ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายจ้าง ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รับรอง 1.2 คณะทำงานธนาคารขยะ ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก และประกาศให้ทราบทั่วกัน ซึ่งหากคณะ กรรมการบริหารธนาคารขยะฯ ตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติไม่ถูกต้อง สามารถตัดสิทธิได้ทันที 2. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครสมาชิก 2.1 ใบสมัครสมาชิกธนาคารขยะ โดยกรอกรายละเอียดให้ชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ 2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ โดยสำเนาเอกสารทุกอย่างต้องชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากตรวจ พบภายหลังว่าผู้สมัครรายใดปลอมแปลงเอกสารในการสมัคร หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ 3. วัน เวลาและสถานที่ในการรับสมัครสมาชิก ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกให้ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครสมาชิก ณ ที่ทำการองค์การ เทศบาลตำบลดอกไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130โทรศัพท์/โทรสาร 0-43501941 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป