ประกาศเทศบาลตำบลดอกไม้ เรื่อง การจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง สนามกีฬาบ้านไร่และดอนป่าเป้าหมู่ที่ ๒ ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด