ประกาศเทศบาลตำบลดอกไม้ เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอกไม้ตามมาตรการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิมเติม)