ประกาศสภา เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอกไม้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑