ประกาศ ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566