ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอกไม้ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอกไม้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕