คณะผู้บริหาร(02)

ทำเนียบคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดอกไม้

นายบวร  ประสาร

นายกเทศมนตรีตำบลดอกไม้

โทร 080-7508805

    นายชารี   สาโดด

   รองนายกเทศมนตรีตำบลดอกไม้

 โทร 063-9138349

นายบุญอุ้ม  เศรษโฐ

 รองนายกเทศมนตรีตำบลดอกไม้

โทร  087-2275812

นายชัยยุทธ์  ประนันตัง

เลขานุการนายก

โทร 065-2697669

  นายสุริยัน  จันทะคาม

 ที่ปรึกษานายก

    โทร 084-7892732