ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและประชาสัมพันธ์กำหนดลงพื้นที่โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๖