พิธีเปิดงานวันประเพณีวันลอยกระทงประจำปี2563 โดยนายกบุญศรี แสวง นายกเทศมนตรีตำบลดอกไม้

พิธีเปิดงานวันลอยกระทงโดยนายกบุญศรี แสวง นายกเทศมนตรีตำบลดอกไม้ ขอขอบคุณสมาชิกเทศบาลตำบลดอกไม้ ข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอกไม้ คณะกรรมการในการตัดสิน ครูและนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลดอกไม้ทุกโรงเรียน ขอขอบคุณกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านยางเลิง อปพร.ชุดรักษาความปลอดภัยที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานส่งเสรมประเพณีวันลอยกระทงประจำปี2563 ครั้งนี้ทุกท่าน ภายในงานสนุกสนานครึกคักมากนางนพมาศสวยทุกหมู่บ้านจนกรรมการตัดสินยากมากในครั้งนี้