กิจกรรมของเทศบาลตำบลดอกไม้

กิจกรรมตุ้มโฮมพาแลง

กิจกรรมทำวัตรสัญจรทุกหมู่บ้าน

กิจกรรมเวียนเทียนวันออกพรรษา

กิจกรรมส่งเสริมประเพณีตักบาตรเทโวและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรมส่งเสริมประเพณีบุญผะเหวด

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟบ้านยางเลิงตำบลดอกไม้
กิจกรรมทำวัตรสัญจรทุกหมู่บ้าน
กิจกรรมเวียนเทียนวันออกพรรษา
กิจกรรมส่งเสริมประเพณีตักบาตรเทโวและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
กิจกรรมส่งเสริมประเพณีบุญผะเหวด
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟบ้านยางเลิงตำบลดอกไม้