การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม(O38)