กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(06)

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ_ศ_ 2540

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550